នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

A Discussion Paper for the Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS)

Kate Sadler

This discussion paper was commissioned by LEGS to review the key issues relating to nutrition in the context of livestock-based emergency interventions, with particular attention to the following key topics:

  • The contribution of livestock to nutrition at household level
  • The impact of emergencies on this contribution
  • The nutritional benefits of appropriate livestock based emergency interventions