នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Dr. Tim Motis

Event: 2015 ECHO International Agriculture Conference (20 វិច្ឆិកា 2015)

Some tropical crops contain cyanogenic glycosides, toxic substances that release hydrocyanic acid (HCN; also referred to as cyanide) when cells are crushed. Consuming these plants without cooking them can cause cyanide poisoning, with varying effects depending on cyanide levels and how long a person or animal has been eating that plant.

To determine if a plant is safe to consume, either by humans or livestock, a simple cyanide screening test using Cyantesmo paper strips is very helpful.