នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Português (pt), Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Construction, Requirements and use of Greenhouses in Various Climates

The demand for an Agrodok on greenhouse cultures came from communities of farmers and market gardeners with small enterprises. Their need mainly concerns simple solutions to protect their crops using plastic film, in (sub)tropical countries as well as in the cooler mountainous regions of Africa and South America. We hope that this Agrodok will furnish this need.

In the near future, film will be used more and more and in very many forms too. It will mean that with little investments, farmers and market gardeners will soon be able to work more intensively and efficiently. This will enhance their cropping programme and the quality of their crops so that they can get a better market value for their products and, furthermore, reduce climatic risks.

Version 1, 2004