នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://www.permacultureplants.net/

Sustainable Agriculture Research Institute

SARI is a small, non-government, non-profit organisation dedicated to working toward sustainable human existence. (Established in 1982).

We are based on a 30 hectare property south of Nannup in the south-west of Western Australia.

One of our projects is establishing a gene-pool of useful species relevant to our climatic conditions. We are having successes with plants from the Mediterranean regions, the temperate regions and the highland tropics.


ស្លាក

Permaculture