នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Badi Besbes and Piers Simpkin

Event: 2nd ECHO East Africa Pastoralist Symposium (02 មិនា 2016)

Session: The FAOs Pastoralist Hub and FAO experiences on radio communication / extension in pastoral areas have overcome common extension hurdles. Come to hear about it.

Biographical data: Badi Besbes has worked with FAO-Kenya livestock sector.

Pastoralist Knowledge Hub


ស្លាក

Communications

តំបន់

East Africa