នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), English (en), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.accessagriculture.org/slm07-demi-lunes

Access Agriculture Training Video

Demi-lunes (half-moons) are in the shaped of a semi-circle with the tips of the bunds on the contour. They come in a variety of sizes, which help with water harvesting in semi-arid areas. They help to improve soil fertility when manure or compost is added.

 

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bariba   English   Fon   French   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Wolof