នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

inspectapedia.com/septic/Septic_...ntamination.php

Sewage pathogens appearing in fruits and vegetables grown near septic disposal fields:

This document discusses the health hazards of consuming fruits and vegetables that may contain contaminants produced if they are grown over septic drainfields or too close to other sources of effluent from septic systems or on-site waste disposal systems.

Planting a Garden Over or Near Septic System Components