នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 • Fermented foods
 • Crop residues: mulch or feed?
 • Improved grainaries
 • Indigenous food preservation
 • Enset
 • A long tradition of long storage
 • Fusing tradition and science to design a better granary
 • The many uses of millet residues
 • Pastoral women harvest hay for calves
 • Sweet potatoes
 • Andean noodles