នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/setting-in...grated-farm

Access Agriculture Training Video 

By installing an integrated farm, you can produce something on every inch of land, while reducing waste and buying fewer inputs. Draw a map of your farm and decide where to grow what crops, trees and vegetables, based on your knowledge of which crops need sun and which grow in the shade. Select plants according to your family’s needs and market demand. Use environmentally-safe methods to control pests and diseases. Include livestock and fish on your farm. On a fully integrated farm there is no waste, only resources.

Available Languages:

BanglaEnglishFrench