នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

3

lbs

kale or collards

frozen

 

 

Salt and pepper

 

6

Tbsp

unsalted butter

 

1

cup

smoked ham

cubed

1 ½

cup

onion

sliced

6

cloves

garlic

 

1 ½

cup

chicken broth

 

 

 

red wine vinegar when serving

 

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Cut up greens after washing well.
  2. Freeze in plastic bag.
  3. Fill 8 quart pot with water and add the frozen kale.
  4. Cover and cook at high heat turning occasionally for 20 minutes.
  5. Drain and press the leaves.
  6. When kale is cool, chop it up to smaller pieces.
  7. Melt butter in pot with onions and garlic, add Ham cook 5 minutes.
  8. Add broth, boil and simmer 5 minutes.
  9. Add kale and rest of butter, cook 5 more minutes.
  10. Can add red wine vinegar before eating.

 


ស្លាក

Kale