នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://weawow.com/

Android / iOS

Weawow is a weather forecast service with beautiful photos by photographers.  The photos reflect the current weather at your location, showing you whether it’s fair, cloudy, rainy, snowy, so you can decide whether you’ll need your umbrella or your sunglasses when you go out. When you open the Weawow app, you’re likely to encounter unexpected "Wow" photos, rather than a boring, text-based forecast. And that’s not all: if you take "Wow" photos yourself, you can post your "Wow" photos from our Website. Then, we can integrate them into the app, where they’ll be seen by weather watchers all over the world (the app is available in over 50 languages).


ស្លាក

Weather Forecasting

Collections