នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles...s/PMC3243337/

Abstract, The Arabidopsis Book, 2008

Seed dormancy allows seeds to overcome periods that are unfavourable for seedling established and is therefore important for plant ecology and agriculture. Several processes are known to be involved in the induction of dormancy and in the switch from the dormant to the germinating state. The role of plant hormones, the different tissues and genes involved, including newly identified genes in dormancy and germination are described in this chapter, as well as the use transcriptome, proteome and metabolome analyses to study these mechanistically not well understood processes.