នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

cup boiled winged beans seeds dehulled

2

tbsp onions chopped

½

tbsp green chilies chopped

1

tsp chili powder  

1

tsp wheat flour  

1

  egg  

1

sprig curry leaves  

 

  salt

 

 

  oil for frying

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Boil the soaked seeds and crush (put in crock pot and cook at low heat for 12 hour to really soften bean      
  2. Add all ingredients and mix well
  3. Form into balls & flatten slightly
  4. Deep fry

 


ស្លាក

Winged Bean