នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Grace Gesto

Event: 2019 ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference (01 តុលា 2019)

This workshop will explore the uses of vetiver as a soil erosion control grass.