នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  


Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

large onion chopped

2

large tomato chopped

1

cup pumpkin cubed

2-3

  okra sliced

3

  carrots sliced

½

cup tomato paste  

1

cup water  

1

large potato sliced or cubed

1

large green pepper chopped

1

tbsp salt   

1

tbsp cumin  

2 – 3

cloves garlic minced

1/3 to ½

cup cilantro finely chopped

1

cup water  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Brown onion in a large heavy saucepan with 1 to 2 tablespoons of oil
  2. Add and brown tomatoes
  3. Cook 10 minutes over high heat, stirring occasionally
  4. Add: Pumpkin, okra, carrots, tomato paste and water
  5. Continue to cook on high
  6. Add: potato, pepper, salt, cumin garlic, cilantro and water
  7. Simmer until vegetables are tender
  8. Meat of choice may be added and cooked with the vegetables
  9. Serve over rice.
  10.  OPTION: Add hot chili peppers or ground red pepper for a spicy stew.

 


ស្លាក

Pumpkin Okra