នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This publication reports on the seminar where professional forest workers were trained.

Publication Details

  • Published: 1989
  • Publisher: Finnish Government Printing
  • ISBN-10: 9614732731
  • Dewey Decimal: 634.9
  • ECHO Library: 634.9 FOR