នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

With special reference to the ecology and control of prostephanus iruncatus. Bulletin no. 18.

42 pages

Publication Details

  • Published: 1988
  • Publisher: ODNRI
  • ISBN-10: 0859542475
  • Dewey Decimal: 633.104
  • ECHO Library: 633.104 DIC