នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

286 pages, illustrated

Publication Details

  • Published: 1992
  • Publisher: Southeast Asia Sustainable Agriculture Network (SEASAN)
  • Dewey Decimal: 630.993
  • ECHO Library: 630.993 DUR