នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English,
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.permaculture.co.uk/articles/ma...-hugelkultur

Hugelkultur, pronounced Hoo-gul-culture, means hill culture or hill mound.

Instead of putting branches, leaves and grass clippings in bags by the curbside for the bin men... build a hugel bed. Simply mound logs, branches, leaves, grass clippings, straw, cardboard, petroleum-free newspaper, manure, compost or whatever other biomass you have available, top with soil and plant your veggies.

The advantages of a hugel bed are many, including:

The gradual decay of wood is a consistent source of long-term nutrients for the plants. A large bed might give out a constant supply of nutrients for 20 years (or even longer if you use only hardwoods). The composting wood also generates heat which should extend the growing season.

Wikipedia