នេះ Event មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
16 តុលា 2023 15:00 - 20 តុលា 2023 20:00
Holiday Garden Hotel and Resort and The ECHO Asia Impact Center Farm and Seed Bank, Thailand
Presented By: ECHO Asia
Register Here
Register Before:

15 តុលា 2023 23:59


Event Contact:

Andrew Smith (asmith@echonet.org)


How can we help small scale farming initiatives thrive in Asia? We can provide low-cost, innovative options that allow people to grow both their crops and their knowledge, expand their operations, and thrive!

Join us October 17-20 for 4-days of networking and opportunities to share ideas, technologies appropriate for small scale farmers, and lots of practical demonstrations at the ECHO Asia Seed Bank & Small Farm Resource Center!

In addition to morning plenary speakers, we will conduct afternoon workshops at the ECHO Small Farm Resource Centrer, an evening poster session, a seed exchange, and a 1-day site visit to an area best practice site!


តំបន់

Asia