នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.researchgate.net/publication/...fic_evidences

Abstract, Plant Science Today, 2014

Okra, Abelmoschus esculentus L. (Moench) is an important vegetable crop cultivated in tropical, subtropical and warm temperate regions around the world. Besides the nutritional benefit, the different parts of the plant are used extensively in traditional medicine (antidiabetic, antipyretic, diuretic, antispasmodic, etc) around the world. This review critically assesses the nutritional values, phytochemistry, preclinical pharmacological properties and the possible future application of the okra. Effort is made to correlate the traditional claims in the context of experimental evidences.

Keywords: okra; traditional use; antidiabetic; antihyperlipidemic; dysentery; diarrhoea


ស្លាក

Okra

Collections