នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Nate Gray

Event: ECHO International Agriculture Conference (15 វិច្ឆិកា 2022)

Session: A Session on Community-Saving Grains. Topics explored in this session include: 

  • A description of a Savings Group program in West Africa 
  • Food management groups in light of a hunger problem
  • Why should farmers go in debt to buy back their own food? 
  • Adequate Storage
  • Storgae Design and Methods
  • Pest and Mold Problems
  • Food Management Groups in Action