នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This FAO book describes efforts to fight the locust in Africa, the Near East and Asia in the 1980s.

Publication Details

  • Published: 1989
  • Publisher: FAO
  • Dewey Decimal: 632.726
  • ECHO Library: 632.726 FAO