នេះ Plant មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Tagetes patula
Asteraceae


ការ​ពិពណ៌នា​សង្ខេប

French marigold is an upright growing, aromatic, compact, annual plant, up to 40 cm in height, with showy, fragrant flowers up to 5 cm in diameter. This plant is noted for repelling nematodes.

ប្រភព​ដើម

Mexico and Central America

ការប្រើប្រាស់

Ornamental, companion plant, repels insects and nematodes.

References

 

http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=277481&isprofile=1&basic=marigold

https://plants.ces.ncsu.edu/plants/all/tagetes-patula/


ឈ្មោះទូទៅ

  • Thai
    • ดอกดาวเรืองฝรั้งเศส

មើលពូជនានា