នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

cup winged bean seeds soaked boiled and dehulled

1

tsp chili powder  

1

tsp curry powder  

1

tbsp onions sliced

1

cup boiling water  

2

  green chilies chopped

 

  curry leaves & rumpe

 

 

  salt

 

 

  turmeric powder  

1/2

cup thick coconut milk  

1

tbsp oil  

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Crush the boiled seeds and fry in oil
  2. Add all the ingredients except coconut milk
  3. Cook for 15 minutes
  4. Add ½ cup thick coconut milk
  5. Simmer for 5 minutes and remove from heat

 


ស្លាក

Winged Bean