នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
This book may no longer be available in print.

FAO Irrigation and Drainage Paper 39

68 pages, illustrated

Publication Details

  • Published: 1982
  • Publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations
  • ISBN-10: 9251011869
  • Dewey Decimal: 631.432
  • ECHO Library: 631.432 ABO