នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 • Pest management
 • Ecological pest management
 • Traditional ecological management of late blight in potato
 • The theory of trophobiosis in pest and disease control
 • Plant clinics for healthy crops
 • Rats - an ecologically-based approach for managing a global problem
 • Changing the strategies of Farmer Field Schools in Bangladesh
 • Integrated pest control for empowering women farmers
 • Ecofriendly practices assist in controlling coconut mite
 • Keeping the brown plant hopper at bay with SRI
 • Multiple strategies on an organic farm in the Netherlands