នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Arttawuttikun (Wah) Rattakarn

Event: Myanmar Seed Saving Workshop Feb2018 (17 មករា 2018)


តំបន់

Asia