នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  


Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

cup

dry kidney beans

 

5

cups

water

 

2

 

carrots

 

2

 

vegetable broth cubes

 

2

cups

 water

mix with one pack coconut powder

1

small

scotch bonnet pepper

 

1

Tbsp.

Italian seasoning

 

few

 

pimento, allspice berries

 

1

 

onion

chopped

3

cloves

garlic

crushed

½

can

tomatoes

crushed

1/2

tsp.

thyme

 

½

tsp.

black pepper

 

1

tsp.

salt

 

2

cups

celery and carrots

finely chopped

1

cup

breadfruit flour

 

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Cook beans in water until tender.
  2. Add all other ingredients except flour.
  3. Cook 45 minutes over medium heat.
  4. Mix breadfruit flour with water and salt and pepper to taste.
  5.  Keep adding small amounts of water while kneading until it sticks together.
  6. Roll and drop into soup and cook an additional 10 minutes.

 


ស្លាក

Breadfruit