នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

This book emphasises the importance of nutrition in preventing diseases.

1153 pages, graphs, photos

Publication Details

  • Published: 1973
  • Publisher: Lea & Febiger
  • ISBN-10: 081210384X
  • Dewey Decimal: 613.2
  • ECHO Library: 613.2 GOO

ស្លាក

Nutrition Health