នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

457 pages, illustrated

IBSRAM Proceedings no. 10

Publication Details

  • Published: 1990
  • Publisher: International Board for Soil Research and Management
  • ISBN-10: 9747087006
  • Dewey Decimal: 631.4
  • ECHO Library: 631.4 PUS