នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Includes index.

Translated by: John Coates.

pests rice maize legumes vegetables fruits storage insecticidal plants ashes baits traps vegetable oils mineral substances

Publication Details

  • Published: 1986
  • Publisher: Verlag Josef Margraf
  • ISBN-10: 3924333432
  • ISBN-13: 978-3924333430
  • Dewey Decimal: 632.9
  • ECHO Library: 632.9 STO
  • បណ្ណាល័យ ECHO Asia: PF.004