នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: বাংলা (bn), हिन्दी भाषा (hi), English (en), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/making-chi...lli-seedbed

Access Agriculture Training Video

Use quality seeds in a seedbed of one meter wide. Make furrows about every 15 cm. Do not sow too many seeds too close together or the seedlings will be too tall and weak and they will break easily when transplanted. Protect the seedbed from the hot sun and hard rains by covering it with straw, palm leaves or other mulch. Protect the seedlings from pests and animals by putting an insect net over your seedbed. Transplant the seedlings at the right stage. Strong and healthy seedlings are the best start for a healthy and productive crop.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Chichewa / Nyanja   English   Fon   French   Hindi   Kinyarwanda / Kirundi   Kiswahili   Luo (Uganda)   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Sena   Tamil   Twi   Urdu   Wolof   Yao   Yoruba