នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

3

Tbsp

breadfruit flour

 

2

cans

black beans

 

1

small

onion

 

2

cloves

garlic

 

3

oz. bag

sun dried tomatoes

 

1

small

jalapeno

seeded

1

tsp

thyme

 

 

 

salt and pepper

 

1

tsp

cumin

 

3

oz.

feta

crumbled

2

Tbsp

butter

melted

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Mix everything except the beans, butter, feta and herbs in food processor to dice.
  2.  Heat 2 tablespoons butter.
  3. Add beans and mash with back of spatula.
  4. Put in bowl. Add herbs and flour.
  5. Mix well
  6. Add feta and shape into burgers.
  7. Bake 350 degrees for 45 minutes, or pan fry for about 10 minutes per side.
  8. Makes 6 patties or 12 appetizer patties.

 


ស្លាក

Breadfruit