នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

Rural Technology Guide 5

30 pages, illustrated

Publication Details

  • Published: 1979
  • Publisher: Tropical Products Institute
  • ISBN-10: 0859540766
  • Dewey Decimal: 664.72
  • ECHO Library: 664.72 PIN