នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Yaw Ameyaw Ph. D.

Event: West Africa Anglophone Forum 2015 (26 មិនា 2015)

Plants have been used since ancient times to heal and cure diseases and to improve health and wellbeing. Despite ancient nature of the tradition, medicinal plants still form the basis of traditional or indigenous health systems and are reported by the World Health Organization (WHO) to still be used by the majority of the populations in most developing countries. Medicinal and aromatic plants (MAPs) play a significant role in meeting the demands of the traditional medicine markets which are found both domestically in the producing and in overseas markets. Traditional medicine, for example, which is related to traditional Chinese medicine (TCM), Indian ayurveda and Arabic unani medicine and to various forms of indigenous medicine, as well as the complementary or alternative medicine utilized in industrialized countries, is achieving growing credibility in many parts of the world. 

Dr Ameyaw holds a Ph. D. in Botany from the University of Cape Coast. He has along employment history and has published solely and co-authored many publications. He is currently working in the Science Education Department of the University of Education in Winneba, Ghana. Over his long career years he held many prominent positions within and outside Ghana. He is a father of three.