នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.growertalks.com/utility/PDF.a...ility/PDF.aspx

It’s human nature to ignore what you don’t see. Why worry about something if you can’t see it? As growers, you may notice the plant is stunted and not growing well. Until you take the plant out of the pot and look at the root system, then the wax associated with root mealybug becomes noticeable. If the population builds up, your customer will definitely notice a problem when they go to take the pot off and plant the infested plant—thewax is very noticeable on the roots on the outside perimeter of the rootball


ស្លាក

Mealybug