នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: ECHO staff

Event: 2nd ECHO East Africa Pastoralist Symposium (01 មិនា 2016)

ECHO engaging in pastoralist initiatives

  • When I joined ECHO in 2012 I had just worked in a project disseminating food security initiatives in 48 villages in northern Tanzania.
  • We discovered some stark realities facing pastoralist communities; they were by far less food secure than agro-pastoralist communities and agricultural communities.
  • A baseline study of 7 villages, done by Savannas Forever, a research engine connected with UMN

On most dimensions the seven villages cluster into two groups:

  • predominantly agricultural with access to water, higher food security, more prosperous and more educated.
  • predominately pastoralist, located in drier microclimates, poorer            nutrition indicators, lower food security and suffered more severe     livestock losses during droughts which have been more frequent in past decade.

ស្លាក

Pastoralist

តំបន់

East Africa