នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

491 pages, tables

Publication Details

  • Published: 1973
  • Publisher: Soil Science Society of America
  • Dewey Decimal: 631.41
  • ECHO Library: 631.41 WAL