នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

172 pages, tables

G150

Publication Details

  • Published: 1983
  • Publisher: Tropical Products Institute, Overseas Development Administration
  • ISBN-10: 0859541355
  • Dewey Decimal: 630.915
  • ECHO Library: 630.915 TPI