នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.actahort.org/books/1158/index.htm

Conveners   M.C. Palada, A.W. Ebert 
Editors   A.W. Ebert, M.C. Palada 
Publication
date  
9 May 2017 
ISBN   978-94-62611-55-9 
ISSN   0567-7572 (print)   2406-6168 (electronic) 
Number of articles   55 
Volumes  
Place   Manila, Philippines