នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

large can

salmon with liquid

 

1

 

onion or scallion

chopped

 

 

chopped garlic

to taste

1 or 2

 

eggs

 

 

 

Scotch Bonnet pepper (or pepper sauce seasonings of your choice)

 

3/4

cup

breadfruit flour

 

 

 

oil for frying

 

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Mix all ingredients together.
  2. Drop by spoonful into hot oil.
  3. Spread flat.
  4. Turn fritter when brown and crispy on one side.
  5. Turn and fry until done on the other side.
  6. Enjoy!

 


ស្លាក

Breadfruit