នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Javier Silva, BioNica

Event: ECHO Congreso Agricultura y Desarrollo Comunitario - Managua Nicaragua (27 កញ្ញា 2016)

Desde 2012, la misión principal de BioNica ha sido facilitar capacitaciones sobre mejores prácticas de agricultura sostenible para agricultura de pequeña escala – particularmente métodos intensivos de carbono que elaborar y mantener la fertilidad del suelo en los trópicos manera que el suelo es capaz de producir cultivos sin fertilizantes sintéticos, herbicidas y pesticidas.


តំបន់

Latin America and ...