នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

½

cup pure orange marmalade  

2

tbsp margarine  

1

stick cinnamon  

tsp nutmeg  

tsp ground cloves  

1

large can pineapple juice concentrate  

2

cups fresh peach halves  

2

cups fresh pear halves

 

2

cups fresh carambola

sliced with seeds removed

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Combine marmalade, margarine, spices and pineapple juice in saucepan
  2. Bring to a boil
  3. Cook 2 to 3 minutes
  4. Reduce heat
  5. Gently stir in fruits and heat for 20 minutes

ស្លាក

Carambola