នេះ Event មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
20 វិច្ឆិកា 2019 00:00 - 22 វិច្ឆិកា 2019 00:00
Centro Rural Metodista, Costa Rica
Presented By: SIFAT

Event Contact:

Kathy Bryson (brysonk@sifat.org)

Phone: (+506) 8475-2355


SIFAT

CENTRO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO,

CENTRO RURAL METODISTA

Ciudad Quesada, San Carlos, Costa Rica

20-22 de noviembre, 2019

*Salud y nutrición infantil

*Demostraciones culinarias

*Nuestra herencia alimenticia

*Fortificación con polvo de hojas verdes

*Cultivo de plantas subutilizadas

 *Presentaciones de Honduras, Guatemala, Nicaragua, EE.UU y Costa Rica


តំបន់

Latin America and ...