នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

  • Agroecology for food sovereignty
  • Food versus the big city of Istanbul
  • Human-centred agriculture fighting exploitation and racism
  • Food sovereignty taking root in women's knowledge
  • Locally rooted ideas and initiatives from the field
  • The vitality of everyday food
  • Food sovereignty stories from Europe
  • Resisting land grabbing in Germany
  • Alternative food systems in the Czech Republic
  • Human-centred agriculture fighting exploitation and racism