នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.mercycorps.org/about-us/our-mission

We believe

  • Communities are the best agents of their own change.
  • Local markets are the best engines of sustainable recovery.
  • Success is built on the foundation of good governance.

Our strategy for change

  • Focus on places in transition, where conflict, disaster, political upheaval or economic collapse present opportunities to challenge the status quo and build more secure, productive and just communities.
  • Provide emergency relief in times of crisis, then move quickly to help communities recover and build resilience to future shocks.
  • Promote sustainable change by supporting initiatives that are community-led, market-driven and promote good governance.
  • Seek innovation that creates major breakthroughs against poverty and lasting change in the places we work.

ស្លាក

Resilience