នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Patrick Trail

Event: 2017 ECHO Asia Nepal Agriculture & Community Development Workshop (23 ឧសភា 2017)

This presentation on Gree Manure Cover Crops seeks to answer the question: 

How do we achieve all of these objectives (profitability, practically, resiliency, reduced reliance on fossil-fuels, sustainability) when land is limited/degraded, inputs are unavailable or unattainable, labor is scarce, and profits/surpluses need to be made?