នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/how-build-...abbit-house

Access Agriculture Training Video

Farmers in Kenya show us how they build a rabbit house using simple materials. Because rabbits do not sweat or pant to cool down, they will suffer in direct sun. It is therefore best to put a rabbit house in the shade. A raised house helps to protect the rabbits against rats and also allows the rabbit droppings to fall to the ground. As safari ants can harm baby rabbits, chase away the ants by burning a small piece of rubber and sprinkling salt. Better also destroy ant nests nearby the rabbit house. These and many other tips can help you in rearing rabbits, which is becoming more and more popular and can provide you a good income.

 

 

Available languages

English   Fon   French   Kikuyu   Kiswahili   Twi