នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Event: ECHO 2015 Asia Biopest Control Workshop (28 មករា 2015)

An overview of various microbial pesticide options and how they are used.